எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.

        -திருவள்ளுவர் -

Ein må tenke seg godt om (realitets - og konsekvensetenkning) før ein utfører ei handling. Om ein byrjar å bekymre seg når ein har starta ei handling, er det øydeleggande for ein.

          -Thiruvalluvar-

Fagdagar med ulike tema

Det er mogeleg å sende ynskje om fagdagar innanfor kognitiv terapi, då kan ein velje ei liding ein vil lære meir om. Her er nokre døme på tema for fagdag:


- Rusproblematikk

- Psykose

- Depresjon

- Panikkangst med/utan agorafobi og spesifikk fobi

- Sosialfobi

- Generalisert angstliding

- Tvangsliding

- Spiseforstyrrelsar

- Personleghetsforstyrrelse

- Låg sjølvfølelse


Ein kan og kome med ynskje om andre tema


Kannan

(Ketheeswaran Ehamparam)

Erfaring

Eg har jobba 25 år i psykiatrisk avdeling i Helse Førde, eg har god erfaring med å behandle klientar med kognitiv terapi, både individuelt og i gruppe, eg underviser og veileder på vegne av Norsk forening for kognitiv terapi til dei som jobber i psykisk helsevern, er forelesar på sinnemestringskurs arrangert av Sosial- og Helsedepartementet, er gjesteforelesar og sensor på Høgskulen i Sogn og Fjordane og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, og har skrive artikkel om kognitiv terapi ved panikkangst med og utan agorafobi.


                                                                        Kannan.no © All Rights Reserved 2011