தன்னைத் தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்

தன்னையே கொல்லும் சினம்

       -திருவள்ளுவர் -


Om ein skal passe på seg sjølv, må ein meistra det langvarige sinnet sitt. Om ein ikkje meistrar det langvarigsinnet, kjem sinnet til å øydeleggje ein.

          -Thiruvalluvar-

Undervisning og veiledning etter avtale

 
 
 
 
 
 
 

Kannan

(Ketheeswaran Ehamparam)

Erfaring

Eg har jobba 28 år i psykiatrisk avdeling i Helse Førde, eg har god erfaring med å behandle klientar med metakognitiv terapi, ACT, skjemafokusert terapi, og kognitiv terapi, både individuelt og i gruppe, eg underviser og veileder på vegne av Norsk forening for kognitiv terapi til dei som jobber i psykisk helsevern, er forelesar på sinnemestringskurs arrangert av Sosial- og Helsedepartementet, er gjesteforelesar og sensor på Høgskulen i Sogn og Fjordane og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, og har skrive artikkel om kognitiv terapi ved panikkangst med og utan agorafobi.                                                                        Kannan.no © All Rights Reserved 2011