அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்

ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்.

       - திருவள்ளுவர் -


Før ein startar eit prosjekt, må ein vurdere kva fordelar og ulemper ein får av det prosjektet.

         -Thiruvalluvar-

Kannan

(Ketheeswaran Ehamparam)

Erfaring

Eg har jobba 25 år i psykiatrisk avdeling i Helse Førde, eg har god erfaring med å behandle klientar med kognitiv terapi, både individuelt og i gruppe, eg underviser og veileder på vegne av Norsk forening for kognitiv terapi til dei som jobber i psykisk helsevern, er forelesar på sinnemestringskurs arrangert av Sosial- og Helsedepartementet, er gjesteforelesar og sensor på Høgskulen i Sogn og Fjordane og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, og har skrive artikkel om kognitiv terapi ved panikkangst med og utan agorafobi.


                                                                        Kannan.no © All Rights Reserved 2011